Video thi công móng giếng chìm

xem tin Video thi công móng giếng chìm


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kb6jisVxirM[/youtube]